Bizi takip edin:


MEB'den 13 Maddelik Ek Ders Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 13 maddelik toplu sözleşmelerdeki ek ders ayrıntılarını tüm birimlere gönderdi.

MEB'den gelen yazı:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-42216732 27.01.2022

Konu : 6. Dönem Toplu Sözleşme

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 10096465-869-E. 1483005 sayılı yazısı.

Bilindiği gibi Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümü ile "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1- Öncelikle anılan Toplu Sözleşmenin 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

2- Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümünün "Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma" başlıklı 49'uncu maddesinde "(1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm gereğince, daha önce yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi kapsamında atananların, atandıkları görev için öngörülen malî haklardan göreve başladıkları tarihten itibaren yararlandırılmaları uygulaması, atama şekline bakılmaksızın daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara, görev veya unvan değişikliği suretiyle atananlar bakımından da aynı şekilde uygulanacaktır.

- Öğretmenlerin yüksek lisansına ek ders ücreti
3- Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecektir.

- Belletici ek ders ücreti 2002
4- Toplu Sözleşmenin "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 12'nci maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi "4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle, yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 4 saat ek ders ücreti ödenecek; belleticilik görevi karşılığında bir öğretmene bir ayda 64 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir.

Eğitim kurumu yöneticileri de (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı), asıl görevlerinin yanında istemeleri hâlinde yönetici olarak görev yapmakta oldukları yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumunda belletici olarak görev yapabilecek ve her iki görevi de tüm unsurlarıyla fiilen yerine getirmeleri koşuluyla, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılabilecektir.

- Nöbet görevi ek ders ücreti 2022
5- Toplu Sözleşmenin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 19'uncu maddesinde; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; önceki sözleşme dönemlerinde yalnızca örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi uygulaması, yaygın eğitim kurumları bakımından da aynı şekilde uygulanacaktır.

- DYK kurslarındaki memurların fazla çalışma ücreti
6- Toplu Sözleşmenin "Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel" başlıklı 20'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu kurs merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan yönetici ve öğretmenler dışındaki memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma saati ücretinin üç katı tutarında ödenen fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında ödenecektir.

- Ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri 2022
7- Toplu Sözleşmenin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 21'inci maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre ilgi (a) Kararın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan müdür ve müdür başyardımcılarına daha önce haftada 24 saat ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri haftada 25 saat olarak ödenecektir. Aynı bendin (7) numaralı alt bendinde sayılan müdür yardımcılarına haftada 19 saat olarak ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri ise haftada 19 saat olarak ödenmeye devam edilecektir.

- 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde ders görevi yapılmış sayılacak
8- Toplu Sözleşmenin "Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı" başlıklı 26'ncı maddesinde; "(1)Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılacaklardır.

- Atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders ücreti
9- Toplu Sözleşmenin "Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri" başlıklı 27'nci maddesinde; "(1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgi (a) Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine bu görevleri karşılığında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ödenen ek ders ücretinden, örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler de yararlanacaktır.

Diğer taraftan bir örneği ekte bulunan ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten özel eğitim öğretmenleri de, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden sınıf öğretmenleri gibi yararlandırılacaktır.

Sonuç itibarıyla, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

- Rehber öğretmenlerin ek ders ücreti 2022
10- Toplu Sözleşmenin "Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 28'inci maddesinde; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, rehberlik öğretmenlerine yaz tatillerinde öğrencilerin ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçlerinde öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında daha önce fiilen görev yaptıkları her gün için 3 saat olarak ödenen ek ders ücreti, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat olarak ödenecektir.

- Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerinin ek ders ücreti
11- Toplu Sözleşmenin "Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 29'uncu maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesi uyarınca yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgi (a) Kararın 14'üncü maddesinde münhasıran sayılan yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine haftada 20 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri, haftada 24 saat olarak ödenecektir.

12- Toplu Sözleşmenin "İşletmelerde mesleki eğitim ve staj görevi" başlıklı 32'nci maddesinde; "(1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, ilgi (a) Kararın 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında il ve ilçeler bazında belirlenen saat sınırlamaları uygulanmayacak; anılan Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilecektir.

- Özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücreti
13- Toplu Sözleşmenin "Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri" başlıklı 33'üncü maddesinde; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Bilgilerini arz ve rica ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK Bakan a.
Genel Müdür

HABERLER


Anaokulunuzun veya kreşinizin Antalya Kreşleri Rehberinde yer almasını istiyorsanız hemen

KREŞİNİZİ EKLEYİN